Những hình ảnh từ hiện trạng đến hoàn thiện của nhà anh Sáng.

Địa chỉ : Bùi Ngọc Thu, P. Hiệp An, T. Bình Dương.