Giải quyết vấn đề của khách hàng là nấc thang hàng ngày tôi muốn hướng đến