Không phải những công việc kỹ thuật là khô khan, tôi luôn tìm thấy niềm vui từ Lê Thắng